Có 1 kết quả:

dǎn dà

1/1

dǎn dà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) daring
(2) bold
(3) audacious

Một số bài thơ có sử dụng