Có 1 kết quả:

dǎn hán

1/1

dǎn hán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fear
(2) to be terrified

Một số bài thơ có sử dụng