Có 1 kết quả:

dǎn xiǎo

1/1

dǎn xiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cowardice
(2) timid