Có 1 kết quả:

dǎn zhàn

1/1

dǎn zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to tremble with fear