Có 1 kết quả:

dǎn gǎn

1/1

dǎn gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dare (negative connotation)
(2) to have the audacity to (do sth)