Có 1 kết quả:

dǎn zhī

1/1

dǎn zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gall
(2) bile