Có 1 kết quả:

dǎn lüè

1/1

dǎn lüè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

courage and resource

Một số bài thơ có sử dụng