Có 1 kết quả:

dǎn shí

1/1

dǎn shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gallstone

Một số bài thơ có sử dụng