Có 1 kết quả:

dǎn shí zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

gallstone