Có 1 kết quả:

dǎn guǎn

1/1

dǎn guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bile duct