Có 1 kết quả:

dǎn jié shí

1/1

dǎn jié shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gallstone