Có 1 kết quả:

dǎn liàng

1/1

dǎn liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) courage
(2) boldness
(3) guts