Có 1 kết quả:

dǎn chàn xīn jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

panic-stricken