Có 1 kết quả:

yì duàn

1/1

yì duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assume
(2) assumption