Có 1 kết quả:

liǎn pí báo

1/1

liǎn pí báo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thin-skinned
(2) sensitive