Có 1 kết quả:

liǎn xiàng

1/1

liǎn xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) complexion
(2) looks
(3) appearance of one's face