Có 1 kết quả:

liǎn sè ㄌㄧㄢˇ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) complexion
(2) look

Một số bài thơ có sử dụng