Có 1 kết quả:

là bā jié

1/1

là bā jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Laba rice porridge festival, on the 8th day of the 12th lunar month