Có 1 kết quả:

zàng qì

1/1

zàng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

internal organs