Có 1 kết quả:

zàng fǔ

1/1

zàng fǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

inner organs

Một số bài thơ có sử dụng