Có 1 kết quả:

chén yī zhǔ èr

1/1

chén yī zhǔ èr

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

One has the right to choose the ruler one serves. (ancient proverb)