Có 1 kết quả:

chén liáo

1/1

chén liáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

court official (in former times)