Có 1 kết quả:

chén shǔ

1/1

chén shǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) official in feudal court
(2) subject