Có 1 kết quả:

lín bié zèng yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

words of advice on parting

Một số bài thơ có sử dụng