Có 1 kết quả:

lín shí Àò mén shì zhèng zhí xíng wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Provisional Municipal Council of Macau
(2) Câmara Municipal de Macau Provisória