Có 1 kết quả:

lín nàn

1/1

lín nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in peril
(2) facing disaster

Một số bài thơ có sử dụng