Có 1 kết quả:

zì zuò cōng míng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to think oneself clever (idiom)