Có 1 kết quả:

zì biàn

1/1

zì biàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do as one pleases
(2) to not inconvenience oneself