Có 1 kết quả:

zì yǎng shēng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(biology) autotroph