Có 1 kết quả:

zì dòng guì yuán jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

automated teller machine (ATM)