Có 1 kết quả:

zì zhù cān

1/1

zì zhù cān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) buffet
(2) self-service meal