Có 1 kết quả:

zì dòng shè xiàn shè yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

autoradiography