Có 1 kết quả:

zì dòng bù dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) moving walkway
(2) travelator