Có 1 kết quả:

zì chuī zì léi

1/1

zì chuī zì léi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to blow one's own trumpet (idiom)