Có 1 kết quả:

zì mìng bù fán

1/1

zì mìng bù fán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to think too much of oneself
(2) self-important
(3) arrogant