Có 1 kết quả:

zì cháo

1/1

zì cháo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mock oneself
(2) to laugh at oneself