Có 1 kết quả:

zì fèng jiǎn yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

to live frugally (idiom)