Có 1 kết quả:

zì fèng shèn jiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to allow oneself few comforts or pleasures (idiom)