Có 1 kết quả:

zì dìng yì

1/1

zì dìng yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) custom
(2) user-defined