Có 1 kết quả:

zì jiā rén

1/1

zì jiā rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sb with whom one is on familiar terms
(2) sb from the same place (same house, same town etc)
(3) one of us