Có 1 kết quả:

zì xún sǐ lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow the path to one's own doom (idiom)
(2) to bring about one's own destruction