Có 1 kết quả:

zì zūn xīn

1/1

zì zūn xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) self-respect
(2) self-esteem
(3) ego