Có 1 kết quả:

zì xún fán nǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bring trouble on oneself (idiom)