Có 1 kết quả:

zì wǒ chuī xū

1/1

Từ điển Trung-Anh

to blow one's own horn (idiom)