Có 1 kết quả:

zì wǒ de rén

1/1

zì wǒ de rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (my, your) own person
(2) (to assert) one's own personality