Có 1 kết quả:

zì wǒ táo zuì

1/1

zì wǒ táo zuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) self-satisfied
(2) self-imbued
(3) narcissistic