Có 1 kết quả:

zì tóu luó wǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to walk right into the trap