Có 1 kết quả:

zì jué fén mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to dig one's own grave