Có 1 kết quả:

zì rán jīng jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

natural economy (exchange of goods by bartering not involving money)