Có 1 kết quả:

zì rán ér rán

1/1

zì rán ér rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) involuntary
(2) automatically